Únor 2011

Black Eyed Peas přiletěli do Japonska

28. února 2011 v 20:23 | Blogarous |  BEP-paparazzi-2011
Black Eyed Peas odhalili The Beginning v Japonsku během pondělí. Skupina opustila Los Angeles v průběhu dopoledne a dorazili 22.2 do Tokya. Peas byli uvítáni fanoušky na letišti Narita:


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Fergie byla spatřena jak stravila na letišti v Los Angeles 21.2

28. února 2011 v 20:06 | Blogarous |  Fergie-paparazzi-2011
21.2.2011, byla Fergie spatřena na mezinárodním letišti v Los Angeles:

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

(21.2.) Před nastoupením na letiště LAX po odjezdu z Japonska, Fergie odcházela z domova a šla na oběd do "The Coral Tree" v Santa Monice:

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Jsou oznámeny termíny The Beginning Tour

26. února 2011 v 23:16 | Blogarous |  Novinky BEP (rubrika)
Nové termíny pro nové turné The Beginning jsou oznámeny.
- Paříž, Francie - Stade de France - 24., 25. a 26. června. 20:00. Cena - od 71,48 liber.
- Martes, Německo - Esprit Arena - 28. června. 20:00. Cena - od 66,44 liber.
Vstupenky lze nalézt na Worldticketshop.

Poslední zprávy z Twitteru - Tokyo

26. února 2011 v 20:14 | Blogarous |  Twitter-Will.I.Am
23.2.2011
------------

I'm about to be on a boat and float...
-
Překlad: Chystám se být na lodi a plavat ...

imagebam.com
---------
Mega Swag on a boat in tokyo
-
Překlad: Mega Swag na lodi v Tokyu

imagebam.com
----------
Eating with my folks floating on a boat (tokyo style)
-
Překlad: Jím s mími lidmi plovoucí na lodi (tokyo styl)

imagebam.com
-----------
We even got Sushi on its own boat
-
Překlad: Dokonce jsme dostali Sushi na vlastní lodi

imagebam.com
------------
My beats are hot like Wasabe :)
-
Překlad: Moje beaty jsou horké jako Wasabe :)

imagebam.com
-------------
No jokes I'm Floatin on a boat...
-
Přaklad: Žádné vtipy jsem plovoucí na lodi...

imagebam.com
--------------
3 tomodachi's
-
Překlad: 3 tomadachiové

imagebam.com
---------------
Just floatin
-
Překlad: Prostě plavu

imagebam.com
---------------
The captain and the skipper
-
Překlad: Kapitán a kapitán

imagebam.com
---------------
This looks like a hollywOOd movie set...but this is the real tokyo thing
-
Překlad: Toto vypadá jako hollywOOdský filmový set...ale to je skutečná tokyo věc

imagebam.com
----------------
My float session is done...I had a blast on a boat eating sushi in down the river through the city
-
Překlad: Moje plovařské zasedání je dokončené... Měl jsem výbuch na lodi, jím sushi dole na řece přes město

imagebam.com
-----------------
Getting Interviewed on
-
Překlad: dostaven na intervieu

imagebam.com
------------------
We are live on ustream right now...search universal-music on ustream
-
Překlad: Jsme živě na ustreamu právě ted...hledat universal-music na ustream
-----------------
Hot ferg in tokyo
-
Překlad: sexy ferg v tokyu

imagebam.com
-------------------
I sEE something bright
-
Překlad: Vidím něco jasného

imagebam.com
--------------------
Taboo begins with a "tea"
-
Překlad: Taboo začíná s čajem

imagebam.com
---------------------
Tonight I am dj'n at club vanity...and tomorrow night at "trump"
-
Překlad: Dnes večer jsem djem v club vanity...a zítra večer v "trumfu"
----------------------
We are filming a video right now is tokyo for just can get enough :)
-
Překlad: Natáčíme video právě ted je tokyo pro just can get enough :)
-----------------------
I'm in za house
-
Překlad: Jsem v za house

imagebam.com
-----------------------
I put my facebook in her twitter then she was youtubin my google and I was going yahoo. bada bing. I can't wait to put my amazon in her ebay
-
Překlad: Položil jsem facebook ve svém twitteru pak byla youtubin můj google a já jsem šel yahoo. Bada Bing. Nemůžu se dočkat, až dám Amazon na své ebay
------------------------
@Ramona_Pritchet tech talk...just tech talk... :) funny play on words...
-
Překlad: @Ramona_Pritchet mluví tech(nicky)......prostě tech mluví... :) zábavná hra na světě....
-------------------------
Its going crazy at club vanity in tokyo :) wow
-
Překlad: Je to zbláznivé v club vanity v Tokiu:) wow

imagebam.com
-------------------------
Seriously nutso in tokyo clubbin right now
-
Překlad: Vážně nutso v Tokiu Clubbin právě teď

imagebam.com
-------------------------
24.2.2011
-------------
will-chan & Haraguchi-san in tokyo
-
Překlad: will-chan a Haraguchi-san v tokyu

imagebam.com
-------------------------
Going to club trump to rock tokyo before we depart to los angeles in the am
-
Překlad: Chystáte se do club trump rocku Tokio než jsme odletěli do Los Angeles v am
--------------------------
Chillin' at club trump in tokyo
-
Překlad: Chillin v club trump v tokyu

imagebam.com
--------------------------
25.2
---------
Traveling home...in a taxi in tokyo going to the airport to hop on a plane to fly to los angeles
-
Překlad: Cestuji domů ... v taxi v Tokiu jedu na letiště hop v letadle letět do Los Angeles

imagebam.com
--------------------------
Flying home now from japan... I can't wait to Land in l.a get in my car a drive to my old projects In East l.a and eat Mexican food...
-
Překlad: Letím domů ted z Japonska... Nemohu se dočkat, až budu na zemi v L.A dostat se do mého auta a jet k mím starým projektům ve východním LA a jíst mexické jídlo ...
---------------------------
From Tokyo to boyle hights? Who does that? Last week I was In Barcelona, next week I'll be in DC and rio (brazil). 20yrs ago it was a dream
-
Překlad: Z Tokya k Boyle výškám? Kdo to dělá? Minulý týden jsem byl v Barceloně, příští týden budu v DC a Rio (Brazílie). Před 20 lety to byl sen
---------------------------
Thank you Smap smap for letting us on your show again... will-chan pe!!!
-
Překlad: Děkuji ti Smap smap k pronájmu že jste nás na své show znovu ... will-chan pe!!!

imagebam.com
----------------------------
people in japan are so proud of what they do, they do everything with dignity. the driver asked me: do you like the weather in the car? Love
-
Překlad: lidé v Japonsku jsou tak hrdí na to, co dělají, dělají vše s důstojností. řidič se mě zeptal: Líbí se vám počasí v autě? Love
-----------------------------
I make music and I love it. This driver is providing me a service and he's proud and rocking it. If it wasn't for him I couldnt get home
-
Překlad: Dělám hudbu a miluju to. Tato jízda mi poskytla službu a on je pyšný a rockující. Kdyby to nebylo pro něj já bych se mohl dostat domů
------------------------------
Are paths will probably never cross again. The driver inspired me to be proud of how you help people
-
Překlad: cesty pravděpodobně nikdy nebudou křížem znovu. Řidič mě inspiroval být hrdý na to, jak pomoci lidem

imagebam.com
------------------------------
He was rocking those spotless white gloves...mega swag love and pride
-
Překlad: On bude rockující tyto neposkvrněné bílé rukavice ... mega swag love a pýcha

imagebam.com
------------------------------
Japan ever provides slippers at airport security when you take your shoes off. Now thats service
-
Překlad: Japonsko stále poskytuje pantofle na bezpečnost na letištích, když si vzít boty nenechám. Nyní to je služba

imagebam.com
-------------------------------
I have friends in new zealand...we've played Christchurch before, wonderful people and place...let's pray for new zealand...
-
Překlad: já mám přátelé v new zealand...hráli jsme Christchurch předtím, báječní lidé a místo...jdu se modlit pro new zealand
--------------------------------
Is it me or does this mc donalds in japan look upscale? They do everything different here
-
Překlad: Je to mnou, nebo Mc Donaldem v Japonsku vypadající upscale? Dělají všechno jiné tady

imagebam.com
--------------------------------
@VoalteOscar they sanitize and clean them after each person wears them. Now that's service, thinking things through and creating jobs
-
Překlad: @VoalteOscar se dezinfikuje a vyčistí po každé osobě nosit je. Tak to je služba, promýšlení věcí a vytváření pracovních míst
--------------------------------
The people in the lounge were nice as can be
-
Překlad: Lidé v hale byli pěkní, jak můžou být

imagebam.com
-------------------------------
Check out my seat...now that's a fly airplane seat...
-
Překlad: Podívejte se na mé sedadlo...ted to je letovní sedadlo...

imagebam.com
--------------------------------
Look at that TV. now that's a display. they really invest in their countrys airline and cumpfort
-
Překlad: Podívejte na tuto TV. ted to je display. oni opravdu investují v jejich zemích airline a komfort

imagebam.com
----------------------------------
About to take off...
-
Překlad: Před vzlétnutím...

imagebam.com
---------------------------------
Chillin in my seat...
-
Překlad: Chillin v mém sedadle

imagebam.com
----------------------------------
Pulled my computer out to make beats on this flight...
-
Překlad: Vytáhl jsem můj počítač ven, abych dělal beaty při tomto letu ...

imagebam.com
-----------------------------------
I be rocking them beats. first class up in the sky. I thank all the people who help me live my dream
-
Překlad: Já rockuju a beatuju. první třída do nebe. Děkuji všem lidem, kteří mi pomohli žít můj sen

imagebam.com
------------------------------------
The only limitations are the one you give yourself...I feel like I'm 18 hungry in highschool wishing this. I stil have more dreams to make
-
Překlad: Pouze omezením je ten, dáte si ... mám pocit, že je mi 18 hladový na střední škole, který si to přeje. Já mám více snů k dělání
------------------------------------
should turn this phone off now...
-
Překlad: zase si tento telefon ted musím vypnout ...

imagebam.com
------------------------------------
10hrs...and imma be sleep for it all. I haven't slept. I've been up since last night. rocking trump
-
Překlad: 10 hodin ... a imma být spánek pro to všechno. Nespal jsem. Byl jsem od včerejšího večera. rockující trumf

imagebam.com
------------------------------------
By by japan...I had a great time...I will be back soon...arigato
-
Překlad: By by Japonsko...já mám skvělý čas...já budu brzy zpátky...arigato

imagebam.com
------------------------------------
home sweet home
-
Překlad: domov sladký domov

imagebam.com
-------------------------------------
LA LA land. our mayor is from east l.a too and went to school with my uncle lynn cain. "Roosevelt"
-
Překlad: LA LA land. náš mayor je na východě. já také a chodil jsem do školy s mím strýcem Lynn cain. "Roosevelt"
imagebam.com
------------------------------------
@ you know it...puro east los por vida :)
-
Překlad: @nycorona ty to víš...puro east los por vida :)
------------------------------------
@minzyfan27 thank you. I'm glad you made it out and that my music helped."Making music helps me get through my depression and anxiety"
-
Překlad: @Minzyfan27 děkuji ti. Jsem rád, že jste to zvládli, a že moje hudba pomáhá. "dělat hudbu mi pomáhá dostat se přes mé deprese a úzkosti"

“Just Can’t Get Enough” jako druhý singl!

26. února 2011 v 16:51 | Blogarous |  Novinky BEP (rubrika)
Fanoušci BEP mohli hlasovat pro jeden singl, který má být jako druhý na řadě, a nejvíce počtů hlasů měl singl "Just Can't Get Enough".

Od 23.2.2011 (v tomto týdnu) odletěli Black Eyed Peas do Japonska propagovat The Beginning. Během několika dní tam poskytli rozhovory (+digitální rozhovor), projeli se na lodi a to hlavní- pustili se do natáčení nového klipu k tomuto singlu!
Will.I.Am prostřednictvím Twitteru všechny informoval svojí zprávou (23.2.2011) - "We are filming a video right now is tokyo for just can get enough :) "
Překlad: "
Natáčíme video právě ted v Tokyu k Just can get enough.

http://hpmusic.net/wp-content/uploads/BEP_JustCantGetEnough2-300x300.jpg

Projects BEP

26. února 2011 v 14:47 | Blogarous |  BEP-Projects BEP
The E.N.D.
Type: Album
Status: In Stores
Genre: Electronic Hip Hop, R&B
Release: June 9, 2009
-
The E.N.D. (The Energy Never Dies)
Type: Deluxe version album
Genre: Hip hop
Release: June 9, 2009
-
Monkey Business
Type: Album
Status: In Stores
Genre: Hip hop
Release: May 30, 2005
-
Elephunk
Type: Album
Status: In Stores
Genre: Hip hop
Release: June 26, 2003
-
Bridging the Gap
Type: Album
Status: In Stores
Genre: Hip hop
Release: September 26, 2000
-
Behind the Front
Type: Album
Status: In Stores
Genre: Hip hop
Release: June 30, 1998

Black Eyed Peas v poločase Super Bowl XLV

23. února 2011 v 18:27 | Blogarous |  BEP-Live Performances-2011
Black Eyed Peas právě 6.2.2011 vystoupili v poločase hry mistrovství amerického fotbalu, Super Bowl XLV. Tato událost je považována za jednu z největších oslav, kterou si Američané nenechají ujít a je podporována více než 100 milionů lidí ve Spojených státech. Bylo to podívaná pro všechny smysly. Velká produkce, vizuálních efektů a dokonce i Flashmob. Skupina začala v polovině etapy stadionu "plovoucí", a tak začal směs největších hitů kariéry Peas, "I Gotta Feeling", následoval "Boom Boom Pow", a pak i Slash s Fergie se připojili během písně "Sweet Child O'Mine". Po odchodu Slashe, se Black Eyed Peas vrátili k vystoupení jejich hitů: "Pump It" a "Let's Get It Started". Brzy po dvou písních, plus speciální host: Usher, Will.i.am se objevil na jevišti a připojil se k němu při songu "OMG".
S pódiem, které tvořilo slovo "LOVE" začal "Where Is The Love?". Black Eyed Peas a jejich úžasný výkon skončí "The Time" plus kousek "I Gotta Feeling".

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com


Fergie a Josh na Kubě

23. února 2011 v 17:49 | Blogarous |  Fergie-paparazzi-2011
Po večírku ruského miliardáře Romana Abramovich, pár se těší na dobré počasí na karibském ostrově na začátku letošního roku (2010), kdy byly oba na jachtě s přáteli a pak šli do restaurace Le Ti.
-
Fergie při odchodu z hotelu v St. Barts v dopoledních hodinách - 2.1.2011:
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com
-
Fergie a Josh s přáteli na jachtě v St Barth - 2.1.2011:
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com
-
Fergie a Josh šli do restaurace Le Ti, po dni stráveném na lodi - 2.1.2011:
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Fergie je na jiné módní přehlídce v New Yorku

23. února 2011 v 17:23 | Blogarous |  Fergie-paparazzi-2011
Vedle zpěvačky Vanessa Hudgens, přítele a agenta Sean Patterson a filmaře Sofia Coppola, Fergie sledovala přehlídku módní návrhářky Anna Sui, Fashion Week v New Yorku ve středu 16.2.
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Fergie a Josh šli do nočního klubu The Box Nightclub

23. února 2011 v 17:09 | Blogarous |  Fergie-paparazzi-2011
Týden v New Yorku je dobře protřepat, jako Fergie a Josh. 14.2.2011, poté, co Fergie šla na přehlídku módního návrháře Marc Jacobs, s Joshem šli do 4-letého výročí The Box Nightclub, nočního klubu v New Yorku.
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com